ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด, ขั้นตอนการขอใบอนุญาติเปิดร้านนวด, ขั้นตอนเปิดร้านนวด, ใบ ขอ อนุญาต ร้าน นวด, ใบอนุญาตสถานประกอบการ, ขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการสปา, การ จดทะเบียน ธุรกิจ ส ปา,

 

         ปัจจุบันธุรกิจร้านนวดสปา ถือเป็นปีทองของธุรกิจเพื่อสุขภาพประเภทธุรกิจนวดสปา ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการใช้น้ำและเทคนิคการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบหลัก และยังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก สปาเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชัดเจนขึ้นว่าเป็นบริการเพื่อสุขภาพของทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์การยื่นคำร้อง ขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมสวย

          ประเภทของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แบ่งออกออกเป็น 3 ประเภท คือ

          1. สปาเพื่อสุขภาพ

              คือการประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยการใช้น้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก และอาจมีบริการเสริมประเภทต่างๆอีกอย่างน้อย 3 รายการ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ำ การนวดตัว หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

          2. นวดเพื่อสุขภาพ

              คือการนวดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเครียด ความเมื่อยล้า เช่น การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานท่ี่อาบน้ำให้บริการ เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการ สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดท่ี่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 

          3. นวดเพื่อเสริมความงาม

              คือการนวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความงาม เช่น การนวดในร้านทำผม / เสริมสวย เพื่อเสริมความงามทั้งนี้ต้องไม่มีสถานท่ีอาบน้ำให้บริการ เว้นแต่ เป็นการนวดเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในหน่วยบริการ สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

 

         ในการยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนั้น เราต้องติดต่อหน่วยงานหลักทั้งหมด 3 หน่วยงาน ได้แก่

          การขอใบรับรองมาตรฐาน จะต้องติดต่อทั้งหมด 3 หน่วยงาน

          1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

              ยื่นขอใบรับรองมาตราฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมสวย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ

          2. องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล

              * ยื่นขอจดอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

              * ใบอนุญาตใช้อาคาร

          3. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

              กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคลและยังไม่ได้จดทะบียนกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด ต้องดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด, ขั้นตอนการขอใบอนุญาติเปิดร้านนวด, ขั้นตอนเปิดร้านนวด, ใบ ขอ อนุญาต ร้าน นวด, ใบอนุญาตสถานประกอบการ, ขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการสปา, การ จดทะเบียน ธุรกิจ ส ปา,

 

 

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมเอกสารและขั้นตอนวิธีการยื่นขอรับรองสถานบริการเพื่อสุขภาพและเสริมสวย

 

ตอนที่ 2 การยื่นเอกสารขอรับรองมาตรฐาน นวดเพื่อสุขภาพ และ นวดเพื่อเสริมสวย

การยื่นเอกสารขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ นวดเพื่อสุขภาพ และ นวดเพื่อเสริมสวย ใช้เอกสารรูปแบบเดียวกัน และไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกรรมการและทีมงานจะออกตรวจมาตรฐานของสถานประกอบการและจะออกใบรับรองมาตรฐานภายใน 90 วัน

ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 

1. รับคำรอง : กรณีเอกสารหลักฐานครบ และได้รับการลงเลขรับ

2. ตรวจแนะนำ

3. ตรวจโดยคณะอนุกรรมการ

4. ประชุมกรรมการระดับจังหวัด

     4.1 รับรอง

          - แจ้งผลการพิจารณา

          - เสนอให้ผู้ว่าฯ ลงนาม

          - แจ้งผู้ประกอบการให้ติดต่อรับใบรับรอง ภายใน 30 วัน

     4.2 รับรอง แบบมีเงื่อนไข

          - แจ้งผลการพิจารณา

          - ให้แก้ไข 3 ครั้ง/ครั้งละ 30 วัน รวมไม่เกิน 90 วัน

          - ตรวจซ้ำ

     4.3 ไม่รับรอง

          - แจ้งผลการพิจารณา

          - คืนเรื่อง

 

ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด, ขั้นตอนการขอใบอนุญาติเปิดร้านนวด, ขั้นตอนเปิดร้านนวด, ใบ ขอ อนุญาต ร้าน นวด, ใบอนุญาตสถานประกอบการ, ขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการสปา, การ จดทะเบียน ธุรกิจ ส ปา,

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการภายใน

130 วัน [ 30+90+10 ]

* ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ มีอายุ 2 ปี

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง

1. เอกสารประกอบการยื่นขอ : มี 13-14 รายการ ตามประเภทของกิจการที่ยื่น

2. สถานที่ในการประกอบการ : มั่นคงถาวร สะอาด ปลอดภัย ไม่ติดต่อศาสนสถาน หรือสถถานบริการและเข้าข่ายสถานบริการ

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ : ไม่ใช้เครื่องมือแพทย์, มีมาตรฐาน

4. การบริการ : มีมาตรฐาน ครบองค์ประกอบสปา

5. บุคลากรในสถานประกอบการ : ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

การเตรียมเอกสาร : ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และร้านนวดเพื่อเสริมสวย

 

1. เอกสารส่วนบุคคล 

 

     1.1 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการจำนวน 1 ฉบับ

     1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการจำนวน 1 ฉบับ

     1.3 หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรสจำนวน 1 ฉบับ

     1.4 ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการจำนวน 1 ฉบับ

     1.5 สำเนาใบวุฒิด้านการนวดของผู้ให้บริการทุกคนจำนวน 1 ฉบับ

 

2. เอกสารประกอบจากหน่วยราชการ

 

     2.1 สำหรับบุคคลธรรมดา

           - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

           สำหรับนิติบุคคล

               - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคณธ์สนธิ

               - บัญชีผู้ถือหุ้นและวัตถุประสงค์

* และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วย

     2.2 ใบอนุญาตการใช้อาคาร (ถ้ามี)

     2.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเทศบาล/อบต.

 

3. เอกสารประกอบด้านสถานที่ประกอบการ

     3.1 หนังสือแสดงความยิมยอมขอเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการ กรณีผู้ประกอบการไม่ใช่เจ้าของ

     3.2 ภาพถ่ายสถานประกอบการในจุดต่างๆ ตามข้อกำหนด

     3.3 แบบแปลน หรือ แผนผังการให้บริการ

     3.4 แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการจำนวน 2 ฉบับ

 

4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

    ขั้นตอน

       4.1 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละประเภท

       4.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการแต่ละประเภท

       4.3 ขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์/ผ้า ที่ใช้ในการให้บริการ

       4.4 เอกสาร หรือหลักฐาน แสดงการป้องกัผู้มีภาวะเสี่ยงจากโรคมาใช้บริการ

     เอกสาร

       4.5 แบบสรุปผู้รับบริการ

       4.6 เอกสารประชาสัมพันธ์

       4.7 แบบประเมินปฏิบัติงาน

       4.8 เอกสารแสดงมาตรการป้องกันการถูกล่วงละเมิดจากผู้รับบริการ

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaispa.go.th

 

 

ตอนที่ 3 การยื่นเอกสารขอรับรองมาตรฐาน สปาเพื่อสุขภาพ

การยื่นเอกสารขอใบรับรองมาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพ เหมือนการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานของนวดเพื่อสุขภาพ เพียงแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ รายละเอียดของผู้ดำเนินการสปา และรายละเอียดของการบริการ และไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกรรมการและทีมงานจะออกตรวจมาตรฐานของสถานประกอบการและจะออกใบรับรองมาตรฐานภายใน 90 วัน

ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะมีขั้นตอนเหมือนกับการยื่นขอใบรับรองนวดเพื่อสุขภาพ และ นวดเพื่อเสริมสวย

 

ขอใบอนุญาตเปิดร้านนวด, ขั้นตอนการขอใบอนุญาติเปิดร้านนวด, ขั้นตอนเปิดร้านนวด, ใบ ขอ อนุญาต ร้าน นวด, ใบอนุญาตสถานประกอบการ, ขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการสปา, การ จดทะเบียน ธุรกิจ ส ปา,

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการภายใน

130 วัน [ 30+90+10 ]

* ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ มีอายุ 2 ปี

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อออกใบรับรอง

1. เอกสารประกอบการยื่นขอ : มี 13-14 รายการ ตามประเภทของกิจการที่ยื่น

2. สถานที่ในการประกอบการ : มั่นคงถาวร สะอาด ปลอดภัย ไม่ติดต่อศาสนสถาน หรือสถถานบริการและเข้าข่ายสถานบริการ

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ : ไม่ใช้เครื่องมือแพทย์, มีมาตรฐาน

4. การบริการ : มีมาตรฐาน ครบองค์ประกอบสปา

5. บุคลากรในสถานประกอบการ : ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด