คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายทางธุรกิจ

1. บทนำ

1.1 ทางเรา บริษัท เมดิคอส จำกัด ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.thaimedicos.com อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงานภายใต้บริษัทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการสั่งซื้อสินค้านั้น ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว

1.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้: ก) "บัญชีผู้ใช้" หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ท่านต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์; ข) "การรับทราบคำสั่งซื้อสินค้า" หมายถึง การตอบรับจากทางเว็บไซต์ว่า ความจำนงในการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ผ่านการรับรู้จากทางเราแล้ว โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมลล์; ค) "การละเลยหน้าที่" มีความหมายอธิบายตามข้อสัญญาที่ 10.11(ข) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; ง) "วันทำการ" หมายถึง วันที่ไม่ใช่ (๑) วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และไม่ใช่ (๒) วันหยุดราชการในประเทศไทย; จ) "การยืนยันการสั่งสินค้า" หมายถึง อีเมลล์จากทางเราที่ส่งถึงท่านเพื่อตอบตกลงรับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ตามระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; ฉ) "สัญญา" หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรือมากกว่า ของท่าน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรายอมรับ ตามที่ระบุในข้อสัญญาที่ 4.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; ช) "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา; ซ)"ความรับผิดชอบ" มีความหมายอธิบายไว้ในข้อสัญญาที่ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; ฌ)"การสั่งซื้อสินค้า" หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าที่ถูกยืนยันโดยท่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากเรา; ญ)"ท่าน" หมายถึง ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้า; ฎ) การกล่าวถึงคำว่า "ข้อสัญญา" หมายความถึง ข้อสัญญาที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้; ฏ) หัวข้อ หรือหัวเรื่องต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการแปลความหมาย หรือการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด; ฐ) คำต่างๆ ที่สื่อความเป็นคำเอกพจน์อาจหมายรวมเป็นความหมายพหูพจน์ด้วย เช่นเดียวกันกับ คำต่างๆ ที่สื่อถึงเพศอาจหมายรวมถึงทุกๆ เพศ รวมทั้งการอ้างอิงถึงบุคคล อาจหมายรวมถึง บุคคลคนเดียว, บริษัท, บรรษัท, ห้างหุ้นส่วน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด; ฑ) การกล่าวถึงคำว่า “รวมถึง” หรือ “ประกอบด้วย” หรือคำใดๆ ที่สื่อความหมายในทางเดียวกัน อาจมีความหมายกว้างกว่าข้อความที่ปรากฏ

1.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ไม่อนุญาติให้บุคคลที่ 3 นำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

 

2. สถานะการสั่งซื้อสินค้าของท่าน การสั่งซื้อสินค้ากับทาง THAIMEDICOS.COM นั้น ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ บัญชี Paypal หรือ บัญชีธนาคารที่ทางเราตกลงยอมรับ

 

3. ผลบังคับใช้

3.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและสัญญาการซื้อสินค้ากับทางเราที่ถูกกระทำโดยท่าน เพื่อสั่งซื้อสินค้าและรับบริการจัดส่งสินค้าจากทางเรา เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา ให้ข้อมูลในการจัดส่งสินค้า หรือทำการรับสินค้า จะถือว่าทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างเรากับท่านนั้น มีผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามกฏหมายของท่าน (รวมถึง สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์, ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ และมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ)

3.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ที่ท่านกำหนดขึ้นมา และไม่ได้รับการยอมรับจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่ท่านร่างและเสนอ หรือระบุขึ้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมลล์ หรือบอกปากเปล่า จะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน

3.3 ข้อกำหนดอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ไม่ได้กล่าวถึงใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” นี้ จะไม่มีผลผูกพันธ์ เว้นแต่ทางเราจะได้เซ็นตกลงยอมรับโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

4. ขั้นตอนการทำสัญญา

4.1 เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องลงทะเบียนสมัครเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ตามข้อสัญญาข้อที่ 10 ก่อน และท่านจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในหัวข้อขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าใดๆ โปรดทำก่อนตกลงยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

4.2 ราคาสินค้าที่ท่านได้ทราบมาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่มีผลใดๆ เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแล้ว จะมีราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) และค่าขนส่งตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามความเหมมาะสมบนเว็บไซต์ การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะคิดเป็นอัตราค่าเงินไทย (บาท) ตามข้อสัญญาที่ 4.11 นี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต้องจ่ายในการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา

4.3 ท่านสามารถชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนได้ทันทีผ่านบริการบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตจากธนาคารที่ร่วมรายการกับทางเราโดยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือชำระผ่านทางบริการ Paypal ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา นอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระด้วยวิธีการอื่นที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์ได้อีก แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางเราจะไม่ส่งสินค้าให้ท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าทั้งหมดเต็มจำนวนแล้ว การชำระเงินของท่านจะสั่งจ่ายในนาม เมดิคอส จำกัด อันเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทางเราจะตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าของท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับการชำระเงินด้วยวิธีการบางประการ และทางเราจะแนะนำให้ท่านชำระด้วยวิธีการชำระอื่นๆ ของเราเท่านั้น

4.4 ในกรณีที่ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรหรือบัญชีธนาคารนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้บัตรเครดิต หรือเดบิตและบัญชีธนาคารนั้นๆ ต้องมีวงเงินเพียงพอในการชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับทางเรา

4.5 ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านให้เราเพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานั้น ล้วนเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ และบัตรเครดิตหรือเดบิต รวมถึงบัญชีธนาคาร และขั้นตอนการชำระเงินต่างๆ ที่ท่านเลือกใช้เป็นทรัพย์สินของท่านเอง และมีวงเงินเพียงพอในการใช้ชำระเงินทั้งหมดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งกับเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรหรือบัญชีธนาคารที่ท่านให้เราว่าผ่านข้อกำหนดข้างต้นก่อนทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน

4.6 เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามวันที่ท่านยืนยันส่งคำสั่งซื้อนั้นๆ และเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดของเราอย่างละเอียดรอบคอบทุกๆ ครั้ง ก่อนที่ท่านจะยืนยันส่งคำสั่งซื้อสินค้าให้กับทางเรา

4.7 คำสั่งซื้อสินค้าของท่านจะมีสถานะเป็นคำขออยู่ในระบบจนกว่าจะถูกยืนยันรับคำสั่งซื้อโดยเรา ทั้งนี้ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อของท่านยังคงอยู่ในสถานะคำขอดังกล่าว

4.8 ภาพสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่ตัวคำขอเอง เราจะไม่ส่งสินค้าใดๆ ให้ท่าน จนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่านตามข้อสัญญาที่ 4.9 ด้านล่าง เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมลล์, จดหมาย, โทรสาร, หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น การตอบรับนั้นๆมีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆ ทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้า และรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมด ซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ ให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง)

4.9 สัญญาซื้อขายระหว่างเราและท่านมีผลผูกพันธ์ตามกฏหมาย และทางเราตกลงที่จะจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน การยอมรับคำสั่งซื้อจะมีผล เมื่อทางเราทำการยอมรับคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลล์ ที่ส่งให้ท่านในรูปแบบเอกสารที่เรียกว่า “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” โดยมีเนื้อหาแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ยืนยันรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ซึ่งการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อทางเราเป็นผู้ส่งให้ท่านเท่านั้น ท่านสามารถชำระเงินหลังจากได้รับใบแจ้งราคาสินค้าจากเราแล้ว โดยเราจะส่งใบแจ้งราคาสินค้าให้ท่านทันทีที่เราได้ตกลงรับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เราขอสงวนสิทธิ์และยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน และท่านมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เราหรือท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าก่อนที่เราจะได้ทำการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น เราจะคืนเงินให้ท่านทันที ในกรณีที่ท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตหรือเดบิตให้ท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อสินค้านั้นมาแล้ว

4.10 หากพบว่ามีข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านหลังจากได้ยืนยันส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดติดต่อ newskyproduct@yahoo.comโดยทันที อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าทางเราจะสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าตามที่ท่านแจ้งมาได้หรือไม่

4.11 เราพยายามอย่างเต็มให้แน่ใจว่าราคาที่แจ้งให้ท่านทราบนั้นถูกต้องแม่นยำ แต่กระนั้นราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังจะต้องถูกตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณารับคำสั่งซื้อจากท่า หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นก่อนที่เราจะยืนยันรับคำสั่งซื้อจากท่าน ทางเราจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบ และยืนยันกับท่านว่าท่านยังจะต้องการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ และต้องการให้เราดำเนินการต่อไปอยู่หรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.12 สัญญาการซื้อขายสินค้าจะเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้าใน “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” แล้วเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันใน “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” ของสินค้าชิ้นนั้นๆ จากทางเรา

4.13 ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา ตัวแทนของเรา หรือเว็บไซต์ประจำประเทศไทยของเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านจะต้องคอยแก้ไขให้ข้อมูลมีความทันสมัยถูกต้องอยู่เสมอ และแจ้งเราเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

 

5. การจัดส่ง

5.1 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถกระทำตามที่ได้แจ้งไว้ได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ 5.5

5.2 เรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ทางเรากำหนดขึ้นเมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อ (และได้ปรับปรุงแก้ไขตามการยืนยันการสั่งซื้อ) กำหนดเวลาจัดส่งสินค้าที่เราได้แจ้งไว้นั้น เป็นเพียงแค่การคาดการเท่านั้น ทางเรามุ่งหมายจะจัดส่งสินค้าภายในเงื่อนไขเวลาที่ได้ระบุไว้ในการสั่งซื้อ ซึ่งเรายอมรับเงื่อนไขนั้น แต่ว่าไม่สามารถรับประกันเรื่องวันจัดส่งที่แน่นอนได้

5.3 เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด

5.4 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงท่านแล้ว ท่านอาจจะถูกขอให้ลงนามรับรองการส่งมอบสินค้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีความเสียหาย ชำรุด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา ก่อนที่จะลงนามเพื่อรับสินค้า โดยท่านจำเป็นต้องเก็บใบเสร็จรับสินค้าที่ออกโดยทางบริษัทไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงกับทางบริษัทต่อไป.

5.5 โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

5.6 เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา

5.7 ความเสี่ยงหรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสินค้า จะถูกส่งมอบให้ท่านพร้อมกับการจัดส่ง เมื่อเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายโดยท่านเอง ความเสี่ยงหรืออันตรายที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกส่งมอบให้ท่านตามระยะเวลาจัดส่งเดิมที่ได้ระบุไว้ตามสัญญา โดยเมื่อความเสี่ยงหรืออันตรายนั้นๆ ได้ถูกส่งมอบให้ท่านแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดโดยสินค้า

5.8 ท่านตกลงที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียใดๆหายต่อสินค้า เมื่อทำการเปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยของมีคม

5.9 ท่านจะต้องมั่นใจว่า ท่านได้รับใบเสร็จรับสินค้าที่ปลอดภัยจากทางบริษัท โดยไม่ล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ทางเราได้ระบุไว้

5.10 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับสินค้าที่จัดส่งได้ด้วยตนเอง ทางเราสามารถออกบัตรที่มีรายละเอียดขั้นตอนการทำการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง หรือทำการจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์

5.11 หากการจัดส่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากท่านละเลย หรือท่านไม่ทำการรับสินค้าจากผู้จัดส่ง หรือทางไปรษณีย์ (ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการจัดส่งครั้งแรก) ทางเราอาจจะต้องกระทำตามข้อสัญญา "ก" หรือ "ข" หรือ "ทั้ง ก และ ข" (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นๆ หรือ การชดเชยใดๆของทางเรา) ดังนี้ ก) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากท่าน หรือ ข) ทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้า และแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นทันที ซึ่งทางเราจะคืนเงินให้ท่าน หรือบริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไว้ภายใต้ข้อตกลง โดยหักค่าใช้จ่ายในการจัดการ (ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้า และค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินค้า ตามข้อสัญญาที่ 5.11 (ก) ด้านบน)

5.12 เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะรับรองว่าสินค้านั้นๆ ตรงกับความต้องการ จุดประสงค์ และความต้องการส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ทางเราไม่รับประกันหากสินค้าไม่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ท่านยอมรับว่าสินค้าถูกผลิตออกมาตามมาตรฐาน และไม่ได้ผลิตอออกมาเพื่อความต้องการเฉพาะทางบางประการของท่าน

 

6. การยกเลิก

6.1 เราอาจจะยกเลิกสัญญา หากไม่มีสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีนี้ขึ้น และจะทำการคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว

6.2 โดยทั่วไป ทางเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากท่าน ผ่านทางช่องทางเดียวกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า

 

7. การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ) หากท่านมีความต้องการที่จะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมลล์ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ และสินค้าที่ท่านได้สั่งจองไว้จะถูกส่งกลับมาที่เรา ตามข้อแนะนำของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (กรุณาติดต่อมายังหมายเลขที่ระบุไว้ข้างต้น หรืออ้างอิงจากเอกสารส่งคืนที่ท่านได้รับ

 

8. กรณีสินค้ามีตำหนิ

8.1 เรารับประกันว่า: ก) สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณที่ท่านได้ทำการสั่งจอง โดยไม่มีความเสียหายหรือตำหนิใดๆ และ ข) สินค้าจะมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ทางผู้ผลิตให้มาบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า ตามเวลาที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ

8.2 สินค้าควรจะถูกใช้ตามคำแนะนำการใช้สินค้าจากทางผู้ผลิตที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนตัวสินค้า และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำตามข้อปฏิบัติการเคร่งครัดตามคำแนะนำการใช้งานดังกล่าว

8.3 ก่อนการจัดส่งสินค้า ทางเราอาจจะปรับเปลี่ยนวัสดุ สี น้ำหนัก ขนาด รูปแบบ และรายละเอียดอื่นๆ เล็กน้อย แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอันสมควร

8.4 เราพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งว่าสินค้ามีตำหนิ ทางเรายินดีที่จะรับสินค้าคืนตามสภาพที่เรา (หรือตัวแทนของเรา) จะนำมาตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร 

8.5 ในกรณีที่ทางเราจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับสินค้าที่มีตำหนิ ทางเราอาจจะต้องการความร่วมมือจากท่าน หรือแจ้งข้อมูลบางอย่าง ที่เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมไปถึง: ก) ท่านต้องระบุรายละเอียดว่าสินค้ามมีความเสียหาย หรือมิตำหนิตรงส่วนไหน อย่างไร; และ ข) ท่านต้องแจ้งเลขใบเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่เราต้องการ อย่างสมเหตุสมผล

8.6 หากท่านต้องการให้ทางเราซ่อม เปลี่ยน หรือทำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตรงกับสัญญา และทางเราพบว่าสินค้ามีลักษณะ: ก) ถูกใช้อย่างผิดวิธี, ถูกทำให้เสียหาย หรือถูกทิ้งละเลย, ได้รับการดูแลอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ, ถูกใช้อย่างประมาท, เสียหาย หรือมีสภาพผิดปกติ; หรือ ข) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือมีความเสียหายอันเกิดมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยน หรือซ่อมแซม; หรือ ค) ถูกกระทำ หรือผ่านการใช้งานที่ไม่ตรงตามข้อปฏิบัติจากทางผู้ผลิตที่ให้มาของสินค้านั้นๆ หลังจากที่ทางเราได้ทำการจัดส่งสินค้าไปแล้ว ทางเราอาจจะไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะไม่รับซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินให้ท่าน และ/หรือท่านอาจจะต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าบริการต่างๆตามสมควร กับมาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าปรับ ผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ค่าเสียหาย การชำรุด การปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

9. บัตรกำนัล

9.1 ท่านสามารถใช้บัตรส่งเสริมการขาย และบัตรกำนัลสำหรับการชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการขายจะถูกระบุอยู่ในข้อสัญญาที่ 9.8 และสำหรับบัตรกำนัลจะอยู่ในข้อสัญญาที่ 9.9

9.2 หากต้องการแลกคืนบัตรกำนัลในบัญชีผู้ใช้ หรือตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือของท่าน กรุณาเข้าไปที่ “บัญชีผู้ใช้ของฉัน” (My Account) บนเว็บไซต์ของเรา

9.3 ทางเราอาจจะส่งบัตรกำนัล และบัตรส่งเสริมการขายให้ท่านผ่านทางอีเมลล์ โดยตามข้อสัญญาที่ 14.1 ทางเราจะไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นกับที่อยู่อีเมลล์ของผู้รับบัตรกำนัล

9.4 หากท่านมีบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายใดๆ ที่สามารถใช้ได้โดยผู้อื่นนอกจากกตัวท่านเอง ท่านสามารถโอนสิทธิในการใช้บัตรต่างๆเหล่านั้นของท่านให้ผู้อื่นได้

9.5 ในกรณีที่เกิดการปลอมแปลงบัตรกำนัล หรือความพยายามใดๆ ที่เป็นการหลอกลวง หรือแนวโน้มของการกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบัตรกำนัล หรือการแลกคืนบัตรกำนัลบนเว็บไซต์ ทางเราจำเป็นจะต้องปิดบัญชีผู้ใช้ของท่าน และ/หรือ กำหนดทางช่องการชำระเงินอื่นให้กับท่าน

9.6 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมย หรือการได้มาซึ่งบัตรกำนัล หรือบัตรส่งเสริมการขายแบบผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

9.7 เงื่อนไขการใช้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ ก) ในบางกรณี ทางเราอาจจะออกบัตรส่งเสริมการขายซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะส่งไปถึงท่านผ่านทางอีเมลล์ บัตรส่งเสริมการขายนั้นสามารถแลกคืนไดด้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ข) บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ จะมีอายุการใช้งานภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้บนตัวบัตรเท่านั้น ท่านสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ทั้งงนี้บัตรส่งเสริมการขายต่างๆ อาจจะไม่สามารถใช้กับแบรนด์สินค้าบางแบรนด์ได้ ค) เครดิตในบัตรส่งเสริมการขายนั้นไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าของคณะบุคคลที่ 3 นอกจากเราได้ ง) หากท่านทำการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาน้อยกว่ามูลค่าบัตรส่งเสริมการขาย ทางเราจะไม่มีการคืนเงิน หรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับท่าน e) จ) เครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ ฉ) หากมูลค่าเครดิตของบัตรส่งเสริมการขายไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได้

9.8 เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล ก) ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลเพื่อใช้บนเว็บไซต์ของเราได้ด้วยตัวท่านเอง หรือลูกค้าท่านอื่นๆ ซึ่งบัตรกำนัลดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่านทางอีเมลล์ ข) บัตรกำนัลต่างๆ ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรกำนัลอื่นๆ ได้ ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลต่างๆ ได้ โดยชำระเงินผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต หรือผ่านทาง Paypal เท่านั้น ค) เครดิตในบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ ง) ท่านสามารถทำการยกเลิกการสั่งซื้อบัตรกำนัลได้ โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมลล์ได้ตลอดเวลาก่อนที่บัตรกำนัลนั้นๆ จะถูกใช้ ซึ่งบัตรกำนัลนั้นๆ จะถือว่าถูกใช้ไปแล้ว ต่อเมื่อได้ถูกใช้ชำระค่าสินค้าเมื่อมีการสั่งสินค้า จ) หากมูลค่าเครดิตในบัตรกำนัลมีไม่เพียงพอสำหรับการสั่งสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถชำระมูลค่าส่วนต่างผ่านทางวิธีการชำระเงินอื่นๆ ได ฉ) ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลตามจำนวนที่ท่านต้องการในการชำระค่าสินค้าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไป โดยบัตรกำนัลอาจจะใช้ร่วมกับบัตรส่งเสริมการขายอื่นได้ 1 ใบ ต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง

 

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อสัญญาที่ 10 นี้ มีอำนาจในการพิจารณาเหนือวรรคอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นแนวทางในข้อจำกัดเก่ยวกับความรับผิดชอบของทางเราทั้งหมด รวมทั้งการชดเชยโดยเป็นพิเศษและการชดเชยทั้งหมดที่ท่านจะได้รับ สำหรับ: ก) การกระทำการ หรือการไม่กระทำการ การกระทำการโดยเจตนา หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือของสัญญา หรือของเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) หรือ ข) หรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือบรรรจุรวมเข้า หรือเป็นการกระทำการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

11. การรับประกัน และการจัดการข้อร้องเรียน

11.1 ทางเราจะทำตามข้อบังคับต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วยทักษะความเป็นเหตุเป็นผลและความใส่ใจ

11.2 ทางเราให้ความใส่ใจเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเวลา ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสัญญาที่ 1.1 ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทางเราจะพยายามที่จะระบุปัญหาของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด และทางเราจะพยายามติดต่อท่านเพื่อขอรายละเอียดต่างๆ หรือคำติชมเพิ่มเติม ในกรณีการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตสินค้ามักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และนั่นอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวนานขึ้น

11.3 ในกรณีที่ท่านทำการร้องเรียน มันจะช่วยเราได้มาก หากท่านสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการจะร้องเรียนได้อย่างชัดเจน หรือถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (ถ้ามี) กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการสั่งสินค้า หรืออย่างน้อยที่สุดรหัสการสั่งซื้อสินค้าที่เราได้ให้ไว้กับท่านในการยืนยันการสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายใน 5 วันทำการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากในบางกรณี (เป็นส่วนน้อย) อีเมลล์ของท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในกล่องอีเมลล์ขยะของทางเราและไม่สามารถส่งมาถึงเราได้ หรือในทางกลับกัน การตอบกลับจากเราอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน

 

12. การป้องกันข้อมูล โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

13 สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

13.1 ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืน, การขัดขวาง, หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้านสัญญา

expand_less